8.1.15

Ranní nesmyslovitost | Morning nonsensesness | 朝の無意味さ

"Myslím, že jsi vážně moudrý."
"Pochybuji."
"Ne, vážně! Myslím si, že jsi moudrý."
"Nejsem. Jen o všem pochybuji."

"I think you are really wise."
"I doubt."
"No, really! I think you are wise."
"I am not. I just doubt everything.
"

『君は賢いです。』
『疑います。』
『いいえ、本当に賢いんだと思います!』
『違います。賢くないです。片っ端からを疑います。』